آسیب پذیری به معنای ضعف نیست دقیقا برعکس آن است ،برای نمونه ما در مورد افرادی که عواطفشان را پنهان می کنند صحبت می کنیم ؛ آنها انتخاب می کنند تا نبینند ،نپذیرند یا با چیزهایی که به آنها صدمه میزند کنار بیایند، آنها به طور تدریجی دیواری می سازند که خودشان را پشت آن مخفی کنند ، مطمئن میشوند که هیچ کس مشکلات شخصی آنها رانمی داند، آنها همچنین از مدیریت و یا رویارویی با نیازهای داخلی خود اجتناب می کنند.

آسیب پذیری به معنای ضعف نیست دقیقا برعکس آن است ،برای نمونه ما در مورد افرادی که عواطفشان را پنهان می کنند صحبت می کنیم ؛ آنها انتخاب می کنند تا نبینند ،نپذیرند یا با چیزهایی که به آنها صدمه میزند کنار بیایند، آنها به طور تدریجی دیواری می سازند که خودشان را پشت آن مخفی کنند ، مطمئن میشوند که هیچ کس مشکلات شخصی آنها رانمی داند، آنها همچنین از مدیریت و یا رویارویی با نیازهای داخلی خود اجتناب می کنند.

آسیب پذیری به معنای ضعف نیست دقیقا برعکس آن است ،برای نمونه ما در مورد افرادی که عواطفشان را پنهان می کنند صحبت می کنیم ؛ آنها انتخاب می کنند تا نبینند ،نپذیرند یا با چیزهایی که به آنها صدمه میزند کنار بیایند، آنها به طور تدریجی دیواری می سازند که خودشان را پشت آن مخفی کنند ، مطمئن میشوند که هیچ کس مشکلات شخصی آنها رانمی داند، آنها همچنین از مدیریت و یا رویارویی با نیازهای داخلی خود اجتناب می کنند.آسیب پذیری به معنای ضعف نیست دقیقا برعکس آن است ،برای نمونه ما در مورد افرادی که عواطفشان را پنهان می کنند صحبت می کنیم ؛ آنها انتخاب می کنند تا نبینند ،نپذیرند یا با چیزهایی که به آنها صدمه میزند کنار بیایند، آنها به طور تدریجی دیواری می سازند که خودشان را پشت آن مخفی کنند ، مطمئن میشوند که هیچ کس مشکلات شخصی آنها رانمی داند، آنها همچنین از مدیریت و یا رویارویی با نیازهای داخلی خود اجتناب می کنند.

آسیب پذیری به معنای ضعف نیست دقیقا برعکس آن است ،برای نمونه ما در مورد افرادی که عواطفشان را پنهان می کنند صحبت می کنیم ؛ آنها انتخاب می کنند تا نبینند ،نپذیرند یا با چیزهایی که به آنها صدمه میزند کنار بیایند،

آنها به طور تدریجی دیواری می سازند که خودشان را پشت آن مخفی کنند ، مطمئن میشوند که هیچ کس مشکلات شخصی آنها رانمی داند، آنها همچنین از مدیریت و یا رویارویی با نیازهای داخلی خود اجتناب می کنند.

3 دیدگاه در

    این دقیقاً همان چیزی است که من بدنبال آن بودم ، بسیار ممنونم برای این آموزش ها

      عالی است

    عالی است …..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *